شنبه 20 خرداد 1402

ارتباط با ما

نشانی:
استان آذربایجان شرقی-شهرستان هشترود- شهر هشترود-خیابان شهید بهشتی جنوبی- بلوار جانبازان

تلفن:
041-52622291

دورنگار:
041-52622050

کد پستی:
5571964189

ایمیل:
f.hashtrood@ostan-as.ir